sen 14, 2019 23:52 Asia/Tehran
  • Nato iyən Azərbaycan Respublika miyono mıştərik hərbi manevr.

Boku ətrofədə Nato və Azərbaycan Respublika miyono mıştərik hərbi manevr bərpo be.

Bə İrna raporti əsos, Boku dıvləti mudafiə vəzarətxonə zinə elanış karde ki ım hərbi manevr bə çımiku bənav mıəyyən bıə bərnaməon əsos və de Azərbaycan Respublika hərbi təchizaton əcumlə Miq-17 vertəliyotonku istifodə karde əncom be.

Im hərbi manevri dəvoniyəku hədəfi hərbion ğabeliyətiku aqah bey iyən de Nato hərbi standardon həmohənq Azərbaycan Respublika hərbi təchizaton modern karde ğeyd bıə ta ome bərnaməonədə isloh bıbu.

Miladi 1994-nə soriku Azərbaycan Respublika və Nato miyono həmkarion bino be; 2 tərəf muxtəlif sahəon əcumlə hərbion de Nato standardi bərobər təlim doe; mina məhv karde iyən Əfğanıstanədə sulh şərayeti oqəteyro de yande həmkari kardedən.

komment