15 Sentyabr 2019, 10:11
  • Fransə məclisi nımayəndon bə Ğərəbağ səfər karde vədə Ermənistan və Azərbaycan Respublika  mıxalifə siyasəton.

Ermənistanı devlət,Fransə məclisi 6 qılə nımayəndə bə Ğərəbağ səfər kardeku rozi mande əmmo Azərbaycan Respublika çı səfəriku tənğidış karde.

Ermənistanı 1 minnə vəzir Nikol Paşiniyan pəynə şanqo İrəvanədə de Fransə məclisi nımayəndon vindımonədə Ğərəbaği milləti həxiku himoyə karde xoto bəvonku təşəkkurış karde.

Ğərəbaği muxtariyət tələb bıkə məntəğə prezdent Bako Sahakiyan həm Ğərəbağədə de Fransəvıjə heyəti vindımonədə votışe:Ğərəbaği ermənion de Fransə həmkarətion ve be tələb kardən.

Fransə məclisi 6 qılə nımayəndə səfər bə Ğərəbağ 3 rujiyu,4 şanbə rujnəku təşkil bə və cumə ruji həm bə oxo bərəse.

Azərbaycan Respublika xarici koon vəzorətxonə ım Fransəvıjə heyəti bə Ğərəbağ səfər kardeş məhkum kardə və ıştə etirazi nışon doeyu Bokuədə bıə Fransə səfirış vanq kardə.

Boku etirazinə bəyonotdə Ğərəbağ Azərbaycanı işğaliyə sərzəmin hisob vardə bə və Fransə  nımayəndon ım səfər qıləy ğeyre ğanoniyə hərəkət elan bə.

təğ

komment