22 Sentyabr 2019, 23:00
  • Ğərəboğ məntəğə ərtışi omə hərbi manevr.

Ğərəboğ məntəğə ərtış 3 mərhələdə qıləy hərbi manevri bərpo bəkarde.

Bə Rədio Erməni raporti əsos, ım hərbi manevr Sentiyabri 24 bino və detos Oktiyabri 5 dəvom kardedə.

Hərbi ğudrəti əlovə karde iyən dşmənon təcavuzi vəy qəte ım hərbi manevri əsli hədəfonku elan be.

Ermənistoni i minə vəzir Nikol Paşiniyan çımiku bənav Ğərəboğ məntəğə hərbion problemon həl karde xoto maliyə koməkon ixtisos doeku xəbə doeş be.

Paşiniyan tojədən Hankəndiədə həm bə Ermənion miyono vəhdət iyən Ğərəboği əraziədə Ermənistoni daimə hakımiyət təkid kardəş be ki Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson ğeyzin bey bois be.

Erməniston və Azərbaycan Respublika miyono Ğərəboği məntəğə barədə daveon sə karde iyən sulhi barədə səy-cəhdon hələ həm be nəticə mandə.

təğ

komment