okt 12, 2019 22:29 Asia/Tehran
  • Kaspi dıyo kişvəron hərbi həmkarion.

Rusiyə Sənt Peterzburqədə bıə hərbi iclosi kənoədə Kaspi dıyo kişvəron dıyo ğıvvə fərmondəon miyono qıləy hərbi muğavilə imzo be.

Bə İrib raporti əsos İroni dıyo ğıvvon fərmondə qeneral Admiral Huseyn Xanzadi zinə 5 qılə Kaspi dıyo hamsoyə kişvəron hərbi dıyo ğıvvon fərmondəon  miyono ım həmkari muğavilə imza beyku xəbəş do və votışe: ım 5 tərəfə həmkari muğavilə təlim,əməliyot, imdod və kəşfiyot iyən informassiya baxşonədəy.

Admiral Xanzadi əlovəş karde: 5 qılə kişvəron nəzəku bəpe har curnə texniki, təlim iyən hərbi ehtiyacon xusosi dıyo baxşədə de mıştəirk zərfiyəton vasitə təmin bıbu.

Bə rəsə raporti əsos ım həmkari muğavilə İron, Rusiyə, Ğəzaxıstan, Tırkmənestan və Azərbaycan Respublika prezidenton miyono çımiku bənav imza bıə sazışi çərçivədə imza və təsdiğ bıə.

Rusiyə ədə Kaspi dıyo hamsoyə kişvəron dıyo ğıvvon fərmondəon iclos zinə sə be.

İclosi kənoədə Kaspi dıyo hamsoyə dıyo ğıvvon fərmondəon miyono 2 tərəfi iclos və muzakirəon həm bərpo be.

təğ

komment