okt 20, 2019 10:00 Asia/Tehran
  • Boku polis bə devləti mıxalifon aksiya mane be.

Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhri polis,demokratik ğıvvon milli şura nomo bıə devləti mıxalifə ğıvvon vədə etirazinə aksiya bərpo kardeyu maneış icod karde.

Azərbaycan Respublika paytəxt Boku şəhri polis,demokratik ğıvvon milli şura nomo bıə devləti mıxalifə ğıvvon vədə etirazinə aksiya bərpo kardeyu maneış icod karde.

Bə İRNA xəbon əsosi Azərbaycan Respublika devləti mıxalifə ğıvvonku qıləy qrup şanbə ruji cəhd kardə bin Boku mərkəziyə meydononku qıleyədə cəm bıbon və de fəsot mubarizə barde iyən ixtisadiyə problemon həl kardeyu devləti ocizəti nışon doeyu cəhd kardə bin ki ım məmləkəti polis ğıvvon şiddətinə rəftorədə dim bə dim bin.

Bə ım xəbəri əsosi ım daveon nəticədə Boku polis 60 nəfərış dastqir karde ki 42 nəfər bəvonku çandə mıddət bəpeştə ozod bedən və 18 nəfəriyu həm sənəd hozzı kardən.

Azərbaycan Respublika xalğ cəhbə ğərbi tərəfdarə partiya rəhbər Əli Kərimli və çı məmləkəti çan qılə fəalonku etirazinə aksiya dastqirbəkəsonku hestin.

Mıxalifə ğıvvon eyne holədə Boku devlətışon Ğərəbaği munağişə həl kardeyu bə ocizəti mıttəhəmışon karde.

Azərbaycan Respublika devlət ım ittahom rəd kardeədə mıxalifonış məmləkəti əmniyyəti darışteyu mıttəhəmış kardə və elanış kardə ki har qılə ğeyre ğanoniyə  aksiyaon vəy bəqəte.

 

təğ

komment