noy 04, 2019 08:58 Asia/Tehran

Məlume ki, çe Az.R Demokratikə ğıvvon “Milli Şura” ıştə nubətinə mitinğ bə noyabri 2-minə ruj təyin kardəşe. Mitinqi dəvuniə vırə ya “Məhsul “ stadion, yaan ki, “28 may” metro stansiya nezonə meydon nişon doəşe.

Boku Şəhəri İcra Hakimiyyəti bı səfən bəvon Lekbatan ğəsəbə stadionədə ım tədbiri dəvunie ro icazə doəşe, əmo muxalifət bımi rozi bıə ni, ıştə tərəfdaron noyabri 2-ədə bə “28 may” stansiya meydon qırd bıe dəvət kardəşe. Çimi muğabilədə Boku polis mitinği bə nav “Milli Şura” tərəfdaron, həmən mitinği təşkilatəkon bino kardəşe dastqir karde. Mitinği təşkilati komitəku bə “Azadi radio” xəbə doəşone ki, polison oktyabri 30-ədə çe “Milli Şura” Koordinasiya Mərkəzi uzv Vahid Məhərrəmov oqətəşone. Əmo Daxili Koon Vəzarətiku bə Radio muxbiri parsi cəvob doəşonni. Həmonə ruji AXCP-kuən bə Radio məlumat doəşone ki, polison partiya fəalonədə Ruslan Əmirov və Əlizamin Salayevşonən çəvon kəyku bekardəşone bardəşone. Əmirov həmən çe Əli kərimli muhafizədə iştirakış heste. Polison sentyabri 12-ədən əvşon dəstqir və bə 30 sutkəninə inzibatiə zindonə cəzo məhkum kadəbe. AXCP Cıvonon Komitə uzv Emin Maniyevən de 30 sutkəninə zindonə cəzo mitinği təşkilati koyku təcrid kardəşone. Çe həmonə Cıvonon Komitə uzvon Cabbar Savalanlı və Abdulla Mahmudovən hələ 19 oktyabr mitinği ərəfədə dəstqir kardəşonbe, tosə ısətən əvon zindonədən.

“Amnesty İnternational” beynəlxalğə huğuğə mudafiə təşkilatiən polison bə dincə etirazə numayişkaron divon qətə əməli qorə Boku hokumət mızəmmət kardəşe, çey vədə jıqo qıley tələb noəşe ki, ıştə konstitusiyadə, həmən bə bəşəri huğuğon dair ratifikasiya kardə beynəlxalğə sənədonədə bo şəhrıvandon nəzərədə qətə bıə dinc qırdə bıe huğuği təmin bıko və bımi zəmanət bıdo. “Amnesty İnternational” ıştə bəyonatədə ımiən ğeyd kardəşe ki, Əliyevi hokumət respublikadə demokratikə prinsipon monitorinq karde ro bə beynəlxalğə muşahidəkaronən  bə məmləkət ome ro icazə dodəni.

 

təğ

komment