noy 04, 2019 09:07 Asia/Tehran

Dəvardə rujonədə Prezident Əliyevi Mikayıl Cabbarovış iğtisadiyyati vəzir təyin karde. Çimi bə nav Cabbarovi 2 sor bə Verqi vəzarəti sərdarəti kardəşe. Prezidenti ıştə fərmanədə həmən Verqi vəzarət bə İstisadiyyat vəzarəti ilhağ kardışe.

Mikayıl Cabbarovi ıştə bə Az.TV doə musahibədə votəşe ki, orəxnə 10 manqədə muəssison çe “nısoə iğtisadiyyat”iku bə leqal vəziyyət ovaşte muşahidə bedə. Çey rəhbərəti kardə vəzarət çimi bə peşən ım tendensiya zumand karde roədə ko bəkarde. Ey ımən ğeyd kardəşe ki, iğtisadiyyatədə antiinhisar sahədən problemon hestin. İğtisadiyyati normal inkişaf karde roədə azad rəğabəti təmin karde muhummə əhəmiyyət hestışe. Bımi ro antiinhisarə orğani fəaliyyəti zumand, devləti səviyyədə rəğabəti həxədə ğanun ğəbul karde vacibe.

İğtisadşunas Qubad İbadoğlu isə ğeyd kardedə ki, 2019-minə sori devlətə budcə nırəsəy bə ponə sori nisbətədə 9 kərə, vəhədənə sori isə budcədə nırəsəy bə ımsori nisbətədə 12  kərə vey bəbe. Budçə nırəsəy jıqo de kosmik surəti ziyod bıe iğtisadiyyati de kolhındə metodon idarə bıe, “nısoə iğtisadiyyati” və korrupsiya hələən tiğon karde  nişon dodə. İbadoğlu həmən ğeyd kardəşe ki, 2020-minə sori budcə 57% bə natə sektori hisob pur bəbe. Vəhədənə sori budcə vəsaiti 21% bə zorə strukturon, 18% bə inşaati, 1% bə ətrof muhiti muhafizə, cəmi 0,7% isə bə elmi xarc karde nəzərədə qətə bedə.

İğtisadi Resurson Tədğiğatə Mərkəzi sədr Ruslan Atakişiyevi bo “Sputnik Azərbaycan”i qəp jəşe ki, ımsornə yanvarə manqədə Verqion vəzarəti elan kardışe ki, çey əsasə məğsəd məmləkətədə “nısoə iğtisadiyyati” həcmi bə kam kardeye. Əmo tosə ısət, məsələn, Dərnəqulədə mağazaon, Sədərək bə Binə ticarətə mərkəzon hələən bə verqi tam cəlb kardə bıə nin. Atakişiyevi ımən əlavə kardəşe ki, 2020-minə sori yanvari 1-ku bə Verqi məcəllə tojə əvəzon bə ğıvvə nıştə bə peş, jıqo “nıso”ədə mandə muəssison nəhayət bə verqi cəlb bəben, ımən budcə nırəsəy qaspu çe miyono barde bızıno.

 

təğ

komment