noy 09, 2019 11:18 Asia/Tehran

Prezident Əliyevi bə Xaçmaz və Yevlax rayonon tojə icra hakimiyyəti sərdaron təyin kardışe, bəvon, həmən bə co icra strukturi vəzifədaron dəstur doşe ki, korrupsiya və rışvəxorətiku diəro bıbon. Əks təğdirədə bəvon ciddi cəzo bədo.

“Azadi radio” bə Prezidenti ım votəyon çe kali şəxson munasibət omutəşe. Milli Məclisi deputat Məlahət İbrahimqızı votəşe ki, “məmləkətədə de korrupsiya həmişə mubarizə bıə, bı barədə hətto devlətə proqram elan kardəşone, əleydə komissiya onoəşone, bə çanədə odəmon cəzo doəşone.”  

Bə əmniyyətə məsələon dair ekspert İlham İsmayıl`i bə yod vardəşe ki, de korrupsiya mubarizə hələ Heydər Əliyevi vaxtiku bino kardəşonbe. Bə Korrupsiya Əleyh Mubarizə nomədə qıley idarən onoəşonbe, əmo ımi problem həll nıkardışe. Çe Prezidenti bə ım məsələ sənibəton oqarde səbəb əve ki, rışvəxorəti məmləkətədə tiğon kardəşe. Imən məlume ki, korrupsiya həmişə çe petono bino bedə. Bı səbəbən dey mubarizən çe petono bino bənine.

İğtisadşunas Qubad İbadoğlu ğeyd kardəşe ki, orəxnə sori Azərbaycan korrupsiya peytinğədə 30 pillə saru eqıniə, ısət 152-minə, yəni korrupsiya və rışvəxorəti tiğon kardə məmləkəton restədə vırə qətedə. Çe korrupsiya hələən devləti ğəraron ğəbulədə həll kardə rolış heste, və  ım ğəroron icra xeyli dəboxtedə, əvoni xərob və kıltoş kardedə.

İlham Əliyevi orəxnə vaxtonədə kali məmuron əvəz karde məsələn çe məmləkəti ictimaiyyəti tərəfo muzakirə bedə. İbadoğlu bı barədə ıştə fikron de Meydan TV əhandon baxş kardəşe. Votəşe ki, əvvəla, bə kadron əvəz karde islahatə nom noe nibəbe, bə səbəb ki, çe vəzifəku şəkəsonən, bə vəzifə oməkəsonən eyni siyasiə ğıvvə odəmonin. Tojə vəzifədaronən hejo kanə siyasəti dəvom bəkarden. Dıminə, orəxnə kadrə əvəzon nepotizmi, yəni ğohombazəti çe Prezidenti kadrə siyasəti əsasə meyar bıe nişon doşe.

 

təğ

komment