noy 09, 2019 11:24 Asia/Tehran

2018-minə sori iyuli 3-minə ruji Qəncə şəhəri İcra hakimiyyəti çə vaxtnə sərdar Elmar Vəliyev və çey muhafizəvon Ğasım Aşpazov de qolulə jeşone. Bı koədə Yunis Səfərov bənə qınokari dəstqir kardışone. Meydan TV bə dast vardə xəbəku məlum bedə ki, ısət çe Yunisi ibtidai istintağ bə orəx rəsə. İstintaği materialon bə Qəncə Qonə Cinayəton Məhkəmə vığanəşone.

Bı cinayətə koədə ğeyr-əz Səfərovi 11 nəfərən –Abdullayev Hamlet, Əzizov Mahir, Əliyev Akif, Mustafayev Rasim, Qurbanov Ceyhun, Zeynalov Firudin, Zalov Cəfər, Məmmədov Vuğar, Salahov Ceyhun, Bağırov Anar və Sərxani Ağa  bənə qınokari ittiham bedən. Çəvonədə Sərxani Ağa və Bağırov Anar polison tərəfo kıştəbə. Çe Sərxani meyt tosə ısət bə çey əvlodon doəşon ni. Çey jimoni həmro Sevinc xanım Sərxani kardə şikayəton nəinki foydəş bıəni,  hətto hokuməti tərəfo bey və bə çey xeyzoni xeyli təhdidon bə əməl omə.

Bə ım 12 nəfəri əleyh de Cinayətə məcəllə 33 qılə maddə - bə odəm kışte cəhd, ğoldurəti, terrorkarəti, bə terrori dəvət,  terrorə təlimon dəvarde, cinayətə təşkilat onoe, ğeyri-ğanuni silah hozo karde, narkotik həvate, hakimiyyəti və  devləti konstitusionə onoemoni de zuy bə dast ovoştınie, əsləhinə ibemon onoe, xaricədə  de silahinə munağişəonədə iştirak karde məğsədi dastə təşkil karde əməlon ittiham bedən. İttihami tərəf iddia kardedə ki, Yunis Səfərovi məğsədış bıə ki,  Respublikadə de şəriəti ğanunon idarə bıə islamə devlət ono. Səfərovi bə ım ittihamon munasibət hələ məlum ni. Məhkəmə bino bıə bə peş əv yəğin ki, prokurori bey və bə diqər muttəhimon doə ittihamon ıştə munasibəti bəyon bəkarde.

 

təğ

komment