noy 13, 2019 23:37 Asia/Tehran
  • Ğəzaxıstanədə Muhəmməd Cəvad Zərifi vindmon və muzakirəon.

Nursoltanədə İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif de Ğəzaxıstani prezident Ğasım Jomart Tokayev vindemon və muzakirəş karde.

Bə İrna raporti əsos, ım vindemonədə 2 tərəf əloğəon, ətomiyə muğavilə iyən Amerkə iğtisodi terrorizmi barədə suhbət kardışone.

Muhəmməd Cəvad Zərif çımiku bənav de Ğəzaxıstani ə sə prezident Nursoltan Nəzərbayf həm vindemon iyən məntəğə və dınyo mıvzoon barədə suhbət kardəş be.

İroni xarıci vəzir ki Astanə siyasi iclosədə iştirok karde xoto bə Ğəzaxıstan səfərış karde, Avrasiya universtədə de ostatadon və tələbəon həm vindemon kardışe.

Tojədən İronədə Ğəzaxıstani səfir həm bə İron və Ğəzaxıstani miyono bıə əloğəon işorə və de təkid bə Avrasiya iğtisodi həmkarion əhəmiyyət votışe: Avrasiya ittifağədə uzviyət ticarəti inkişofi bois bəbe.

Ə səxtə orazbay təkidış karde ki İron və Avrasiya miyono imzo bıə ticari muğavilə İron, Rusiyə, Ğəzaxıstan, Ğırğizıstan, Erməniston və Belarusi miyono ticarət həmkarion vey bəkay.

İron və Avrasiya miyono ticari əloğəon ımsornə Oktiyabri 27-nə rujiku ozod be.

təğ

komment