noy 14, 2019 23:56 Asia/Tehran
  • Kaspi dıyo kişvəron mədəni i bemon təşkil bəbe.

Azərbaycan Respublika prezident və İroni islamiyə rabitə və mədəniyət təşkilati rəis Kaspi dıyo kişvəron mədəni i bemoni təşkil doe xoto de yande votımon kardəşone.

Bə İrna raporti əsos, Əbuzər Ebrahimi Turkəman ki bə Boku səfərış karde de İlham Əliyevi vindemoni bəpeştə çəy mısbətə nəzəku xəbəş do iyən votışe: bo İroni ım təklifi əməli kardero muzakirəon de co qılə kişvəron dəvom kardedə.

İroni islamiyə rabitə və mədəniyət təşkilati rəis omidvar be ki ım mədəniyə təşkilat karde bezono zərfiyəton jentonədə Kaspi dıyo hamsuyə kişvəron miyono mədəni əloğəon inkişofi bois bıbu.

Ebrahimi Turkəman votışe: de Azərbaycan Respublika prezident vindemoni cərəyonədə bə Tehron-Boku miyono bıə mədəni əloğəon təkid bıə.

İroni islamiyə rabitə və mədəniyət təşkilati rəis dini koon rəsmi şəxson beynəl xalğ iclosədə iştirok karde xoto bə Boku səfərış karde.

təğ

komment