dek 09, 2019 20:11 Asia/Tehran
  • İron və Rusiyə miyono mediya əloğəon.

İroniku qıləy mediya heyət bə Moskva varid be; ım səfəri hədəf İron və Rusiyə mediya həmkarion 2 minə iclosədə iştirok karde ğeyd bıə.

Bə İrna raporti əsos, ım iclos və mıştəirkə qırd bemon ımruj bino bıdə və detosə 2 ruji dəvom peydo bəkarde.

Im dıvrə votımononku hədəf siyasəti əloğəon, iğtisodi həmkari və mədəni mıştərik noğtəon həmçınin dəvardə sori muğaviləon təğib karde elan bıə ki 2 ruji mıddətədə mediya fəalon tərəfo əncom bıdə.

Rusiyə mediya mərkəzonku diye karde, de Rusiyə mediya təcrubəon oşno bey, de Rusiyə mediya koşınason votımon və Rusiyə İronşınasoniclosədə ıştirok karde İroni ım heyəti səfəri co qılə bərnaməonin.

təğ

komment