Jan 15, 2020 23:49 Asia/Tehran
  • İron və Azərbaycan Respublika miyono ticari mıbodiləon 30 faiz ziyod be.

Azərbaycan Respublika i minə vəziri muavin elanış karde ki Boku-Tehroni miyono ticari mıbodiləon miğdor dəvardə miladi sori mıddətədə 30 faiz ziyod be.

Bə İrna raporti əsos, Şahin Mustəfayev Bokuədə bıə iğtisodi iclosi cərəyonədə ki de İlham Əliyevi iştiroki bərpo be bəyonış karde: muxtəlif baxşonədə İron və Azərbaycan Respublika iğtisodi həmkarionədə vey muhimmə nəticəon bə dast ome.

Azərbaycan Respublika i minə vəziri muavin təkidış karde Boku de Moskva və Tehroni həmkari şimol-cənub beynəl xalğ nəğliyot karidori inkişof və komil kardero cəhd kardedə.

Mustəfayev təkidış karde ki Azərbaycan Respublika Ostoro şəhriku detosə İroni sərhəd tojəro həm ımsor komil bəbe.

təğ

komment