Jan 15, 2020 23:50 Asia/Tehran
  • Bə İrağədə bıə Amerkə Əlttaci hərbi baza rəket həmlə.

İrağiku xəbə ome ki zinə şəv 2 qılə rəket bə İraği Bəğdad ətrofədə bıə Amerkə Əlttaci nomo bıə hərbi baza tərəf ğandə bıə ım bazaədə çı Amerkə hərbion hestin.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, ım həmlədə bə Amerkə hərbion vırə kardə bina tərəf 2 qılə rəket ğandə bey ki be tələfot be.

Amerkə Əlttaci nomo bıə hərbi baza, Bəğdadi şimol məntəğəonədəy.

Dəvardə haftə həm qıləy rəket bə İraği Bələd şəhrədə bıə Amerkə hərbi baza tərəf ğandə be ım hərbi baza həm Bəğdadi ətrofədəy.

Amerkə terroristə hərbion tojə soronədə vey kərə ıştə xəbisə əməliyaton xoto ım 2 qılə hərbi bazaku istifodəşon karde.

komment