Jan 20, 2020 23:43 Asia/Tehran
  • İron və Azərbaycan Respublika sərhədonədə komilə əmniyyət şərayet dəvom kardedə.

İroni nizomi intizomi ğıvvon sərhəd məmuron fərmondə votışe: de İron iyən Azərbaycan Respublika sərhədonədə komilə əmniyyət şərayeti vıcud ısət bo sərmoyə noe və investoron cəzb kardeyro şərayet və zəminə icod bıə.

Bə İrna raporti əsos qeneral Ğasım Rızai zinə Ostoroədə Azərbaycan Respublika sərhəd ğıvvon fərmondə Elçin Ğoliyevi vindemonədə əlovəş karde: har ruj 8 həzo nəfər ğanuni sorət 2 qılə kişvəron sərhəd terminalonku şe-ome kardedən.

Qeneral Rızai bə Tehronədə İron və Azərbaycan Respublika sərhəd mıştərik həmkari kamissiya ome iclosi işorəş karde və votışe: bə təyin bıə ğərolon əsos, İron-Tırkiyə və Azərbaycan Respublika miyono həm bənə jıqonə iclos bərpo bəbe.

Elçin Ğoliyev həm İron və Azərbaycan Respublika sərhəd həmkarion barədə ıştə rizayəti elan və bə ım prossesi dəvom doe zərruriyati təkidış karde.

komment