Jan 21, 2020 12:54 Asia/Tehran

Yanvarə manqi 7-ku Sabunçu rayoni məhkəmə binadə Yunis Səfərov və həniən 11 nəfəri – Abdullayev Hamlet, Əzizov Mahir, Əliyev Akif, Mustafayev Rasim, Qurbanov Ceyhun, Zeynalov Firudin, Zalov Cəfər, Məmmədov Vuqar və Salahov Ceyhuni muhakimə proses bino bıə. 2 nəfər – Anar Bağırov və Ağa Sərxani polison dəvunə əməliyyati vaxti kıştəşone.

İminə iclasədə muttəhimon şişə ğəfəsədə dastbandə , yəni de ğandali vəziyyətədə oğəte bə vəkilon etirazi səbəb bıe. Yunis Səfəroviən votışe ki, “odəm heste dastonşon bə dasband jə bıə, odəmən heste mənəviyyatış bə zəncir qıniə”. Ey həmən ıştə çe hokuməti tərəfo təyin bıə vəkil Elman Ağayevi xidmətiku imtina kardəşe, votəşe ki, 1 sor nimi muddətədə ki,  zindonədə be deştə odəmon nə vindemon, nəən telefonə qəp je ro imkanış bıə ni, həmonə vəkiliən ım imkanon bey doe ro hiç qıley təşəbbus nişon doəş ni. Diqər muttəhimon huğuğon mudafiə kardə vəkilon məhkəmə iclason bə audio –video kəşe, və həniən co vəsadəton bə nav doəşone. Əmo hakimi ım vəsadəton hiç qılə təmin kardəş ni. Hətto Yunis Səfərovi vəkiliku imtina kardə vəsadətşən təmin kardə ni, ıştə vəzifə icra nıkardə vəkilış prosesədə oqətə.

Məhkəmə yanvarə manqi 16-minə ruji iclasədə çe Yunis Səfərovi tojə mustəğilə vəkil Bəxtiyar Hacıyev bə prosesi umjən qınie ro ıştə lozımi  sənədon bə hakimi təğdim kardəşe. Bı iclasədə Cəfər Zalov və Firudin Zeynaloviən ıştə hokumətə vəkiliku imtina kardəşone. Əmo hakimi çəvon ım imtinan təkzib kardəşe, hokuməti vəkilon çe prosesiku bə kəno noəşon ni. Vəkilon prosesi bə audio kəşe vacib zıneşone, əv demi əlağənin kardəşone ki, prosesədə votə sıxanon protokolədə co cur ğeyd kardə bedə. Yunis Səfəroviən etiraz kardəşe, əmo hakimi  bey qəp je imkan doəş ni, dəstur doəşe ki, ğəfəsi mikrofoni okışton. Muttəhim Firudin Zeynalov, vəkilon Cavad Cavadov, Vamiq Şukurov bə hakimon etiraz kardəşone. Hakim Namiq Əliyeviən elan kardəşe ki, məhkəmə 1 manq bə təxir eğandedə, fevrali 17-minə ruji proses dəvom bəkarde.

Əlavən vote lozime ki, bə Yunis Səfərovi və həmonə 11 nəfəri de Cinayətə Məcəllə 33 qılə maddə ( ğəsdo odəm kışte ro cəhd, ğoldurəti, terrorçiəti, sui-ğəsd, hakimiyyəti de zori bə dast ovoştınie ro cəhd və s.) ittiham bedən.

 

təğ

komment