Jan 22, 2020 23:50 Asia/Tehran
  • İron və Tırkiyə miyono əloğəon məntəğədə rovnəği bois bəbe.

Tırkiyə sənaye və texnoloqiya vəzir Mustəfa Varanek zinə Ankaraədə de İroni prezidenti elmi və texnoloqiya muavin Sorena Səttari vindemonədə pidəş be ki 2 qılə kişvəri miyono xususi sənaye və texnoloqiya sahədə həmkarion hevuj bıbu.

Bə İrna raporti əsos Tırkiyə sənaye və texnoloqiya vəzir təkidış karde ki İron-Tırkiyə miyono əloğə və həmkarion məntəğə ronəği bois bəbe və jıqonə siyasəton vıjniyə və bəy əməl karde hukmən İron-Tırkiyə milləton mənafe çərçivədəy.

İroni prezidenti elmi-texnoloqiya muavin Tırkiyədə bıə tojə zuhur kardə muasir şirkəton iclosədə iştirok kardero de İroni kəmpaniya nımoyəndəon bə i co zinə bə Stanbol səfərış karde.

komment