Jan 23, 2020 11:36 Asia/Tehran

“Xeberman” sayti sər redaktor, jurnalist Polad Aslanovi istintağ bə orəx rəsə. Çey jimoni həmro Qulmirə Aslanova bə Meydan TV bı barədə məlumat doəşe ki, ısət de istintaği materialon vəkilon oşno bedən.Vəkilon bə Poladi əleyh ittihamon dair hiç qıley subut nıbe səbəbiku bə istintaği muraciət kardəşone ki, bə ım cinayətə koy xitam bıdon. Əmo ım vəsadət təmin bıə ni.

Haliyədə Aslanov  Devlətə Əmniyyətə Xidməti təcridxonədəy. Çey kamera sard bıe səbəbiku, səhhətədəş nosazi bə əməl omə. Yanvari 10-də de Qulmirə xanımi vindemonədə ıştə vekonədə qonə dojonku şikat kardəşbe. De ım şikati Q. Aslanova bə Respublika Ombundsmani ovardəşe. Çimiən nəticəş əv bıə ki, Poladi kamera 2-3 ruj muvəğğəti normal tosboniəşone, həmən bəştə dəğəte ro bey qıley odeyal doşənoe.

Polad Aslanov ponə sori iyuli 12-ku zindonədəy. Əv bə devləti xəyanət maddə ittiham bedə ki, quya devləti sırr bə xarici xidmətə orğanon dəvuniəşe. De ım maddə ey 20 soriku tosə umrinə zindonə cəzo məhkum karde bəzınen. Jurnalist ım ittihami rədd kardedə, votedə ki, ıştə saytədə Devlətə Əmniyyətə Xidməti həmkaron çe zəvvaronku rışvə tələb karde barədə silsilə məğaləon nıvışte qorə çeyku ğisas sedən. Aslanovi vəkilon fikir jıqoe ki, devləti sırri qirəm jurnalist zınedəbu, jəqo əv həni sırr ne, adi qıley informasiyay, və har qıley jurnalisti ey pevolo karde ixtiyar hestışe.  

Gulmirə Aslanova bə Meydan TV votəşe ki, Polad iminə kərə İronədə 2017-minə sori bıə, Kərbəlo və Məşhədış ziyarət kardə. Dıminə kərə 2018-minə sori fevralədə İroni  İslamə İnğilabi sorəqardışədə iştirak kardəşe. Bə vaxti həmonə tədbirədə çe Az.R devləti rəsmi numayəndonən əyo huzurşon bıə. Həmonə sori aprelədə Polad bə hərbi xidməti vəc nomə statusış bıe-bıe bə əskər bardəşone. Əqər əv çe İroni casus bıəbe, bəpe bəvədə əvşon bə hərbi xidmət ne, bə zindonşon dəğandəbe.

İstintaği orəxədə bə Poladi əleyh qıleyən pesoxtə ittiham bə nav doəşone ki, quya əv bə qıley jurnalistı rıjd omə ki, ey bəkışte. Vəkilon votedən ki, həmonə jurnalist məhz çe Devlətə Əmniyyətə Xidməti həmkare, və de ım təşkilati təhriki bə Aslanovi şər ğandedə.

 

təğ

komment