fev 10, 2020 11:44 Asia/Tehran

Elvin Muradov çe Mısılmonon İbemonə Hərəkati uzve. De Elvin Murvətoğlu nomi şe`r nıvıştedə. Fevralə manqi 5-ədə çe Rusiyaku bə Boku oqardeədə aeroportədə polison əv dastqirşon kardə, bardəşone bə “Bandotdel”.

Bə çey pişvaz beşə duston bı həxədə bə Meydan TV xəbə dəvuniəşone. Çe Elvini əvlodon qımon jıqoe ki, əvşon ehtimalən bə çey bə Taleh Bağırzadə və diqər dini məhbudon həsr kardə şe`r və mahneon qorə dastqir kardə. Dəvardə rujonədə ey  “Azadə bıvə” nomədə ıştə  bə Bağırzadə ithaf kardə mahneədə bey “çəmə lider” votəşbe. Mısılmonon İbemonə Hərəkati sədri muavin Elçin Ğasımoviən de ım fakti ıştə norohəti ifadə kardışe, votışe ki, hokuməti Elvini dastqir kardə onoemonon bı barədə məlumat bəpe bıdon.

Həmonə ruji şanqo saat donzə nimədə məlum bıe ki, Elvin Mirvətoğlu çe təcridxonəku vadoəşone. Daxili Koon Vəzarətiku de ım fakti əlağədar rəsmi məlumat elan nıkardışone.

Çe ım hadisəku çand ruj bə nav Mısılmonon İbemonə Hərəkari 6 nəfər fəalşonən bə “Bandotdel” vanq kardəbe. Hərəkati idarə heyəti de ım fakti əlağədar bəyonat doşe, elan kardışe ki, Boku polis deştə ım cur hərəkəton bə dindaron təzyiğ nişon dodə, əvon ce hokuməti joqo ğeyri-demokratikə hərəkəton barədə bə səfarəton, diplomatikə korpuson və beynəlxalğə təşkilaton muraciət bəvığanden. Meydan TV muxbiri bə ım fakton aid çe Daxili Koon Vəzarəti munasibət omute zınəş ni.

“Mısılmonon İbemonə Hərəkat” 2015-minə sori yanvarədə onoə bıə. Bo ğeydiyyati ro çand kərə bə Ədliyyatə Vəzarəti muraciət kardəşe, əmo vəzarəti ım imtina kardəşe. Hərəkati lider Taleh Bağırzadə və xeyli fəalon zindonədən, bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum bıən.

 “Qafqaz.ir” saytən Nardarani faciə məhbusonədə 2 nəfəri – Rəsul Xudaverdiyev və Əliəkbər Əhmədovi çe zindono bə azadi beşeku xəbə doşe. Çəvon məhkumə muddət bə orəx rəse səbəbiku əvonşon zindonxonəku ozod kardə.

 

təğ

komment