fev 13, 2020 11:11 Asia/Tehran

Az.R-ədə çe nubəku bə kənoə parlamentə entexabati təbliğatə kampaniya fevrali 7-də bə orəx rəse. Fevrali 8 motijə ruje, təbliğat-təşviğatə ko barde ğədəğəne.

Isət vaxte ki, ım 20 rujinə təbliğatə muddəti dırozi bə Respublika Mass-mediadə şə xəbəon kutohə nəzər səğandəmon. Bı muddətədə hokuməti tərəfo Vıjniə ğanuni de hoziəti darıştə fakton hisobış nıbe. Bə mixtəlifə KİV-on doə məlumaton əsasən, Zaqataladə bo namizədon imza qırd kardəkəson ıştəni və ailə uzvon təğib kardışone, polison huzurədə bə jurnaliston təzyiğ və hucumon bedəbin, əmo əvon çimi vəy sedənıbin, Lankonədə mustəğilə namizədon tərəfdarə fəalon bə təhdid bə təzyiği məruz mandin, Minqəçevirədə ə jurnalist ki, namizədi de əvıjnon didori bə video kəşe cəhd kardışe, polison bə polisxonəşon barde, 1637 nəfər bənə namizədi bə ğeyd səşonbe, əmo çəvonədə 321 nəfəri ıştə namizədətiku imtina kardışone, bımiro hiç qıley səbəb nişon nıdoşone, hokuməti ım entexabatə kompaniyadə televiziyaku bə bepulə təbliğati imkan nıdoşe, çe Quba, Qusar, Bərdə, Lankoni vıjniə dairə kali namizədon bə polis vanq kardışone.

Im vıjniə prosesi monitoriinq kardə beynəlxalğə və ğeyri hokumətə təşkilaton nişon doşone ki, çe Devlətə Statistika Komitə vıjniə huğuğınə şəhrıvandon miğdari nişon doə rəğəmi,  de Mərkəzi Vığniə Komissiya elan kardə rəğəmi arədə 2 milyon nəfər fərğ heste. Əmo iğtidari tərəfi çimi səbəb izah karde nızınışe. Muxalifəti təmsil kardə kali namizədon hokuməti tərəfo deputatəti təsdığ bıə odəmon barədə xəbəon pevolo kardışone, Milli Şura sədr Cəmil Həsənli hətto çəvon siyahi bə cəmiyyəti rosnişe. Fevrali 10-də respulbika ictimaiyyət  bə ım siyahi çanədə dəğiğ bıe sənibəton şoyd bəbe. Çunki, 2015-minə sori parlamentə vıjniəy ərəfədən Həsənli jıqo qıley siyahi elan kardəşbe, bə vaxti çey nişon doə odəmon 95% bə deputatə mandati soyb beşin. Bı səfə ım prqonozi çand ğədər səhih beşo, anədə hokuməti bə ım vışniəy kardə dəxaləti həcmi nişon bədo.  Meydan TV-ən vıjniə ruji ərəfədə bə Səlyon rayoni Çıskə (yəni “çevik”) Polsə Polki ome xəbə doşe. Im ğıvvon Səlyoni Olimpiya Kompleksədə və Ğərəbağli diədə ğəror qətəşone.

 

təğ

komment