fev 13, 2020 11:25 Asia/Tehran

Fevralə manqi 9-minə ruji Az.R-ədə nubəku bəkənoə parlamentə entexabat dəvarde. Mərkəzi Vıjniə Komissiya entexabati sıftənə nəticəon elan kardışe, məlum bıe ki, məmləkəti vıjniə huğuğinə şəhrıvandon 47% -sə vey ğismi Milli Məclisi deputaton səçınədə iştirakşon bıə, ım vıjniəyən de Tojə Azərbaycanə Partiya ğələbə bə orəx rəsə.

Muşahidə qruponən, çəvonədə Rusiya , həmən TurkPA muşahidəkaron ım entexabati təmamən şəffaf və demokratik dəvarde ğeyd kardışone, votışone bə hiç qıley ğanuni darıştə fakton rast omənin. Məlume ki, Avropa Şura Parlamentə Assambleya bə ım tədbir muşahidə qrupi vığandeku imtina kardışe. Çey Monitorinqə Komitə bə Az.R dair məruzəkar Ştefan Şennaki bəyon kardəşe ki, ım Parlamentə entexabati nəticəon barədə AŞPA plenarə iclas aprelə manqədə dəvune nəzərədə qətə bedə, bımi dair hesabat hozo karde ro ey 2 kərə bə Boku səfər karde fikir hestışe.

Milli Şura ki, ım vıjniəy baykot kardəşbe, bə Mərkəzi Vıjniə Komissiya elan kardə nəticə etirazən bəyon kardəşe ki, ım pandomniə rəğəme, vıjniədə iştirakəkon miğdar 10-15%-sən vey bıə ni. Im entexabat Azərbaycani xalği iradə əks kardedəni.

Musavat partiyan ım curə bəyanat doəşe, tələb kardəşe ki, entaxabati nəticəon ləğv, tojə, ədalətinə, bəqabərhuğuğinə, şəffafə vıjniəy təyin kardə bıbo.

“İnforeka 24” sayt bə Deutsche Wellе votəyon əsasən nıvıştedə ki, ım entexabat de veymiğdarinə huğuğə darıştə fakton muşayət bıə, ımi ıştənış namizədon tərəfo təyin bıə muşahidəkaron munasibətədə oşko bə biruz doəşe. Əvonşon bə məntəğəon vadoə ni, bəvon təzyiğ kardəşone, hətto kuəşone. “Sputnik Azərbaycan” ım muşahidəkaronədə 2 nəfəri marde həxədə xəbə doşe. Respublika Sər Prokuraturaku rəsmən elan kardəşone ki, ım odəmon marde de çəvon dılə noxəşi əlağədar bıə, de vıjniə prosesi anqıl ni.

Əlavən vote lozime ki, həftəyi bə nav Milli Şura sədr Cəmil Həsənli bə Parlament təyin bıə odəmon siyahi dərc kardəşbe. Mərkəzi Vıjniə Komissiya sıftənə siyahiədə  elan bıə odəmon 95% de Həsənli qətə siyahi eynie.

 

təğ

komment