fev 14, 2020 22:58 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika parlament səçıni barədə Ermənistoni reaksiya.

Ermənistani xarıci vəzarətxonə sıxənəvot votışe: Azərbaycan Respublika cəhd kardedə ta ıştə kişvərədə demokratiya nıbey bıhrani puşine xoto Ğərəboğ bıhraniku sue-istifodə bıkə.

Bə Erməni rədio raporti əsos Ana Nəğdulyan, Boku dıvləti pesoxtə bıə iddea Ğərəboğ məntəğəku qıləy nımoyəndə bo Azərbaycan Respublika milli parlament vıjniyəro qıləy pesoxtə bıə be əsosə hərəkət bə hisobış varde və təkidış karde ki Ğərəboği məntəğə millət hiç faxt Azərbaycan Respublika səçın və intixabatonədə iştirok kardedə nin.

Azərbaycan Respublikarəsmən elanış karde kixankəndi məntəğəku vıjniyə nımoyəndə Toral Qəncəliyev bənə Ğərəboği cəmaəti nımoyəndə milli məclesədə ıştə koş bino karde.

Əmmo Boku dıvlət zinə elanış karde ki çandə şikayəton bəpeştə Zaqatala və Kələbcər məntəğəonədə 3 qılə sədo və rəey şubəon nəticə botilış karde.

Bə səçın mərkəziyə ğərorqo və kamissiya elani əsos ım 2 qılə məntəğədə ğeyri ğanuni hərəkəton xoto parlament səçıni nəticə həm fəğət ım 2 qılə məntəğədə bıə 3 qılə şiəyonədə ləğv bəbe.

təğ

komment