fev 17, 2020 10:39 Asia/Tehran

Oz.R-ədə parlamentə entexabat fevrali 9-ədə bə orəx rəse, əmo çey əks-sədo hələən dəvom kardedə. Hokuməti tərəfo beğanuniə hərəkəton anədə vey, həmən oj-oşko bıe ki, məmləkəti həmə rayononədə çe əhali bımi etirazə hərəkəton bin, əvon bə Mərkəzi Entexabatə Komissiya kullən bı barədə şikayəton kardışone.

Im Komissiyaən 4 qılə rayonədə entexabati nəticəon ləğv karde məcburiyyətədə mande. Fevrali 11-ədə vıjniəyədə iştirak kardə namizədono i qrupi MEK bina vədə nıştə etirazə aksiya təşkil kardışe bə səbəb ki, komissiya bə çəvon şikayəton boçi diə kardedəni. Əmo polison çəvon ım dincə aksiya vılo kardışe, ım hərəkəti fəalon bə polisxonə bardışe. Muxalifə partiyaonədə Musavat, REAl və D-18 nominə hərəkati bə fevrali 16-minə ruj Boku şəhəri “28 may” metro stansiya həndəvəri meydonədə aksiya təyin kardışe, paytaxti meriya isə əvon bə Lekbatan ğəsəbə vığande həxədə ğəror doşe ki, ım ğəsəbən çe şəhəriku 40 km diəroe.

Meydan TV fevrali 16-ədə hələ aksiya bino nıbə, təşkilati rəhbər və fəalon polison tərəfo dastqir bıe xəbə pevoloş karde. Peşonə saatonədə məlum bıe ki, həmonə metro stansiya ətrofi kuçəon polison pebırniəşone, odəmon bə həmonə ərazi daxil bıe haştedənin. Bə həmonə ərazi tərəf hərəkət kardə siyasiə fəaonədə 61 nəfər dastqir kardışone. Çəvon arədə xeyli bə deputatəti namizədonən, məsələn Xalid Bağırov, Yadiqar Sadığlı, Mehman Huseynov, Rəbiyyə Məmmədova, Bəxtiyar Hacıyevən hestibin. Həmonə ruji şomoni xəbə beşe ki, polison Musavati sədr Arif Hacılı Hacığabulədə , REAL partiya sədr İlqar Məmmədov Şamaxıədə, bə deputatəti namizədon Mehman Huseynov Kurdəmirədə, Rəbiyyə Məmmədova Ğobustanədə , Yadiqar Sadığlı Ələtədə, Ruslan İzzətli dee Yevlaxədə evarədşone, sərbəst vadoəşone.

Daxili Koon Vəzarətədə ım fakton təkzib kardəşone, votəşone ki, etirazəkəonədə hiç kəs bə polisxonə vardəşon ni.

 Məqəvuji Boku hokuməti de siyasiə fəalon mubarizədə qıley tojə çəm peydo kardəşe, əvoni bardedən dəşti biyabanədə vadodən, demiən çəvon bə hokuməti ğeyri-ğanuniə hərəkəton etiraz karde vəy se pidəşone.

 

təğ

komment