fev 17, 2020 23:49 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika dıvləti muxalifə partiya lideronku 3 nəfər həbs bin.

Azərbaycan Respublika polis zinə muxalif partiya lideronku 3 nəfər iyən siyasi fəalonku 100 nəfəri həbs kardışone.

Bə Ruyterz aqentiyəti raporti əsos, Azərbaycan Respublika polis ğıvvon ım hərəkət qıləy şərayetədə əncom be ki əvon pidəşon be parlament səçıni barədə anti dıvlət etıraz aksiyaonədə iştirok kon.

Zinə ruji etıraz aksiyaon bənav polis çı respublika tələbon və musavat partiya 3 qılə lideron dəstqirış karde; əvon dəvardə haftə səçıni nəticədə məvuji milləti sədo kəsb nıkardəşone.

Bə şohidon voteyon əsos çandə əmniyyətiyə ğıvvon çı cəmaəti etırazi bənav intixabat mərkəziyə kamissiya vədə cəm bıdə bin ta etırazi vəy dıqətin.

Polis ım dastqirion barədə hələ hiç çi votəş ni.

Bə Azərbaycan Respublika səçın mərkəzi kamissiya nəticə əsos Yeni Azərbaycan partiya de mıtləğ sədoon muvəffəğ bıə dəvardə haftə səçın rəğabətonədə səbarz bıbu.

Co səbarzə partiyaon həm bə İlham Əliyev vabəstə və bəfodor bıə kəsonin.

təğ

komment