fev 21, 2020 22:17 Asia/Tehran
  • Bo korona virusi vəy qətero Azərbaycan Respublikaədə tədbiron.

Azərbaycan Respublikaədə bo korona virusi vəy qətero çandə tədbiron metro stansiya, məktəbxonəon, məçidon iyən əğılə bağçəonədə nəzər dəqətə bıə.

Bə İrib raporti əsos detos bə ısət məktəbxonəonku 60 faiz, əğılə boğçəonku 50 faiz, 27 qılə məçid və 2 qılə kenisetədə dezinfeksiya əncom be və dəvom kardedə.

Jıqo elan bıə ki tiatr, kitobxonə və co umumi vırəon həm bəbe dezinfeksiya bıbun.

Bə dıvlət elani əsos metro stasiyaon əcumlə vırəonin ki rə bəpe təmiz və korona ehtımaliyə virusiku pok bıbu.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki Çinədə korona virusi nəticədə mardə kəson miğdor bə 2236 nəfər rəsedə.

Jıqo elan bıə ki Çin və Asean təşkilati miyono qıləy iztrori iclos de korona virusi çoknə kontrol karde məğsədi bərpo bıə.

Pakistan həm elanış karde ki ım bıhranədə bə Çin komək karde bəzne.

təğ

komment