fev 24, 2020 23:24 Asia/Tehran
  • Erməniston və Ğərəboği əmniyyət şura mıştərəkə iclos.

Ğərəboğ və Ermənistoni əmniyyət şura 3-nə mıştərikə iclos de Nikol Paşiniyani rəhbərəti və de Ğərəboği prezident Sahaliyani iştirok Xan Kənədiədə bərpo be.

Bə Erməni rədio raporti əsos 2 tərəf ım iclosədə bə Ğərəboği bıhrani həl bey zərruriyati təkid kardışone.

Ermənistoni i minə vəzir həminə iclosi cərəyonədə votışe: Erməniston və Ğərəboği əmniyyət bə yande vabəstəy.

Nikol Paşiniyan ijən bə Ermənistoni ərtış sistemədə viyə bodcə iyən tojə modernə tədbiron dəvoniyə təkidış karde.

Ermənistoni i minə vəzir həmçınin təkidış karde ki ım kişvər və Ğərəboğ məntəğə əmniyyəti təminədə mıştərik məsuliyəti xıvandin.

təğ

komment