mar 20, 2020 10:28 Asia/Tehran

Martə manqi 18-ku nati məzənnə bə 20 dollar eqıniə.

"Brent" markaninə nati 1 barel isə bə 24 dollar həvatə bəbe. "Maide.az" xəbə dodə ki, ım , 2002-2003-minə soronku jıqoşə ən saruə məzənnəy. Nati ım ğədər erjonəti koronavirusi bə dınyo pevolo bıe səbəbiku biznes fəaliyyəti və insonon hərəkəti kam bıe nəticədə bə nati tələbatiən kam bıədəy. Dıminə səbəb Səudiyyə və Rusiya devləton ıştə natə hasilati ziyod kardeədey.

Dınyo təhlilqəron ehtimal kardedən ki, ım məzənnən hələ sabit ni, əv tikiən erjon bıe bəzıne. Jıqo vəziyyəti bə valyuta vıjoriən ciddi zərbə jəşe. Moskva birjadə 1 dollari məzənnə 80 rublisən dəvardə. "Azadlıq.org"-ən nıvıştedə ki, orəxnə həftəonədə Az.R-ədə bə dollari tələbat xeyli barz bıə. Imən de mənoti devalvasiya ehtimali əlağədare. Boku hokumətən bənə Niqeriya və kali Xəlicə devləton ıştə milliə valyuta sabit oğətə imkaniku istifadə kardedə. Əmo mustəğilə iğtisadşinason vahid fikir jıqoe ki, mənoti məzənnə sabit oqəte mumkun nibəbe. Bımi ro ən yolə arqument əve ki, Respublika ımsornə budcədə nati qıymət 53 dollar nəzərədə qətə bıə. Ey 2 kərəsən vey saru eqınie mənoti devalvasiya labud kardedə. Çunki ımsornə budcə təğribən 70% de natə pulonku omə mədaxili pur bənine.

Nati məzənnə ım ğədər saru eqınie xarici məmləkətonədə benzin və kali diqər sutemonon ğıymət saru eğandəşe. SOKAR-iən jıqo qıley hərəkət kardışe, "Aİ-95" və "Aİ-98" markaninə benzini ğıymət 1mənot 50 kopikiku bə 1 mənot 20 kopik və 1 mənot 60 kopikiku bə 1 mənot 40 kopik eğandışe. Əmo ən vey istehlak bıə Aİ-92 və mazuti qıymət erjon nıkardışe. Təhlilqər Natiğ Cəfərli bo "Sputnik Azərbaycani" qəp jəşe ki, 95 və 98 markaninə benzinon bo lyuks avtomobilon nəzərədə qətə bıə, ey erjon karde bo çəmiyyəti və iğtisadiyyati anəhoyən foydəş nibəbe.

təğ

komment