mar 25, 2020 14:54 Asia/Tehran

Az.R Vəziron Kabineti marti 23-ədə ğəror ğəbul kardəşe ki, məmləkətədə de tosə aprelə manqi 20-minə ruji karantinə rejim tətbiğ bıkardo.

Bə ım ğərori əsasən,

- 65-sə sinnış vey bıə odəmon bəpe çe kəyku bə kəno benışon;  

- ğeyrəz, təcili tibbi komək, ğəzo bərpo, xilaskardə və bokırınə maşinon, co avtomobilon bə Boku, Sunğayıt və Abşeron məntəğəon dəşe – beşe məhdud kardəşone;

- çe keşvəri həmə rayonon və şəhəron arədə sərnişin kırniə nəğliyyaton fəaliyyət oqətə bıə;

 - xarico azərbaycanıjə şəhrıvondon bə vətən varde ro çarterə reyson təşkil karde, əvoni bə 2-3 həftəninə karantinə rejim dəğande, de əhali çe metroku istifadə kam karde məğsədi metro stansiyaon arədə zəminisəpe avtobusə nəğliyyaton hərəkəti təşkil karde nəzərədə qətə bıə;

 - ictimai vıronədə - kuçə, bulvar, parkonədə 10 nəfərisə vey odəmon bə i vırə cəm bıe ğədəğən bedə;

- insonon de yəndı unsiyyətədə 2 metrəninə məsafə oğəte məsləhət zınə bedə;

- dıjdə supermarket, ticarətə mərkəzon bastə bıən, əhali de ərzaği təmin kardə on-layn xidmətə sistem bə ko dənoəşone.

Vəziron Kabineti çe ım ğərori icra nəzarət bə Daxili Koon Vəzarəti aspardəşe.

Əlavən vote lozime ki, de zindodxononən əlağə ğət kardə bıə. Bo məhbuson çəvon əvlodon tərəfo ərzağə baxşəon barde ğədəğən kardə bə peş zindonxonon əraziədə bıə dukononədə hardəyon ğıymət bə şəhəri vıjoron ğıyməti nisbətədə 2 kərə ziyod bıə. Sabiğ siyasiə məhbus Rufət Səfərov bı barədə “Azadlıq.info” saytədə nıvıştedə ki, “bənə nafkonə məhbusi ısət kaloniyaonədə dustəğon çanədə viəvonə vəziyyətədə mande az təsəvvur kardedəm. Bə məhbuson çı cur komək bıkəmon? Bə Ədliyyə Vəzir Fikrət Məmmədovi muracət bıkəmon ki, bənə Osvensim və  Sobibori faşistə duçərqahon ğəzinə çe Azərbaycani  zindonxononədə ım ğədər ocizanə vəziyyəti çe arə bıbardo, Əmo əv bımi əloc karde nibəzıne. Bımi ro sistem vılo bənine, suğut kardənine.

 

təğ

komment