mar 26, 2020 11:25 Asia/Tehran

Dınyoədə koronavirusi bə pandemiya peqarde Az.R-ən əhatə kardəşe.

Boku hokumət bə Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati məsləhət və tələbon muvafiğ xeyli məhdudiyyəton bə jimon dəvuniəşe. De jıqo zəruriə hərəkəton bahəm, polison tərəfo bə dini və siyasiə fəalon, həmən bə sodə şəhrıvandon munasibətədə ğeyri-huğuğiə əməlon tikiən ziyod bıən. Nəvuzə idə rujonədə əvon Mısılmonon İbemonə Hərəkati uzv, dini fəal Samir Babayev dəstqir kardışone, bə səbəb ki, əv şəhəri "28 May" metro stansiya həndəvərədə bə rodəvardon həvoyə maska və çe koronavirusiku muhafizə metodon təbliğ kardə buklet baxş kardəşe. Sabunçi rayoni məhkəmə əvış quya bə polisi muğavimət ittihami qorə 30 sutkaninə zindonə cəzo məhkum kardəşe. Mısılmonon İbemonə hərəkatiku bə Azadi Radio məlumat doəşone ki, polison sıftə Samir Babayev bə şebə bardəşone, beicazə jiqo aksiya dəvunie ğədəğən bıe barədə bey xəbərdarəti kardə bəpeş əv vadoəşone. Çəyo şəvi nimədə omən əvşon sənibəton bə polis bardə , çey maşkinə ruji məhkəmə çey həxədə həmonə ğəror doəşe. Əlavən vote lozime ki, orəxnə manqədə ım çe hokuməti bə dini cameə munasibətədə i qılə repressiya tədbir ni. Çimi bə nav Ozərbaycani İslami Partiya sədri əvəz Haci İlham Əliyev və həniən çand kəs dini fəal polison tərəfo bə zindon dəğandə bıə.

Çe ım hadisə bə nav Boku şəhəri Devlətə Əmniyyətə Xidməti de Sər Prokuratura bahəm çe "Amrahbank"i qıley valyuta əvəz kardə filialədə reyd dəvuniəşone, de ğeyri-ğanuniə biznesə fəaliyyətə ittihami həmonə muəssisə 3 nəfər koəkə dəstqir, 697 həzo dollar, 345 həzo mənot, 85 həzo avro, 10 milyon rubl və həniən co devləton valyuta musadirə kardəşone. Sər Prokuraturaku bə "Sputnik Azərbaycan"i votəşone ki, ım reyd bə nısoə iğtisadiyyati əleyh mubarizə plani çərçivədə və jimon dəvuniəşone.

təğ

komment