apr 10, 2020 10:52 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika diniyə zindoniyon ozod kardeyu tələbon

Azərbaycan Respublika mıslmonon ibemonə hərəkati yolə uzvi,çı məmləkəti məhbusə diniyə rəhbəron ozodətiş tələb kardə.

Azərbaycan Respublika mıslmonon ibemonə hərəkati yolə uzvi,çı məmləkəti  məhbusə diniyə rəhbəron ozodətiş tələb kardə.

Bə Həğayeğe Ğəfğaz nomo bıə xəbəriyə mərkəzi zinə məlumaton əsosi Seyfuddin Şirvanov ,65 sorisə veyə sinnışon bə zindoniyon ozod kardeyu bə Azərbaycan Respublika prezdenti əfv əmri işarə kardeədə votışe:ısət həm xəyli zindoniyonku mincumlə diniyə rəhbəron zindonədən və ozod bə nin.

Azərbaycan Respublika məzhəbi və diniyə zindoniyon həxiku himoyə bıkə komitə rəis Eldəniz Ğuliyevi həm votəşe: xəyli siyasiyə zindoniyonku ki zindonədən bəpe ozod bıbon əmmo bə Azərbaycan Respublika prezdenti əfv əmri diğğət doe əsosi ısət həm ozod bə nin.

 

təğ

komment