may 17, 2020 11:21 Asia/Tehran

Az.R Vəziron Kabineti tono de koronavirusi mubarizə Operativə Ğərarqohi məmləkətədə karantinə məhdudiyyəton həniən kam karde barədə mətbuatə konfrans dəvuniəşe.

“Sputnik Azərbaycan”i həmonə tədbiriku doə xəbədə votə bedə ki, Vəziron Kabineti mətbuatə xidməti sərdar İbrahim Məmmədovi elan kardəşe, hokuməti vində tədbiron nəticədə de korona mərəzi mubarizə barde ro məmləkəti səhiyyə potensial həniən hevuj bıə, tibbi maska istehsal kardə muəssison bə ko dəşən. Imonən bo karantinə rejimi tikiən həmul karde imkan soxtəşe.

Mayə manqi 18-minə rujiku keşvəri əraziədə de SMS-i icazə sistem təmom ləğv bedə. Bə park , bulvar və istirahətə məkanon daxil bıe, restoran, kafe, çayxonəon və həniən co ictimai iaşə muəssison koy səpe noə məhdudiyyəton ğismən çe arə peqətedən. Muzey və numayişqahon oj kardedən, 65 sinnisən bə pe ohilə odəmon çe kəyku bə kəno beşe icazə dodən.

Operativ Ğərarqoh həmən hələən ğədəğən bıə hərəkəton sənibəton bə əhali yod dəğandəşe. Bə çəvon nəzə rosniəşe ki, 10 nəfərisən vey bə i vırə qırd nıbon, sosialə məsafə çəş bıkon, be maska bə kəno benışon. Yodədə oqəte lozime ki, ğərəz bokırniə nəğliyyatə vasitəon, bə məmləkəti ərazi de həvo və zəminisəpe nəğliyyati dəşe-beşe , məmləkəti daxilədə rayonon və şəhəron arədə ictimai nəğliyyati hərəkət , təhsilə muəssisəonədə təlim-tərbiyyə prosseson , ğərəz ASAN və DOST xidməton diqər devlətə orqanonədə şəhrıvandon ğəbul , dini ritualə xidməton, vəyə məclison , mədəni – kutləvi və vərzeşə tədbiron , dıjdə ticarətə mərkəzon fəaliyyət, tibbiə muəssisəonədə bıə noxəşinon çəvon nezə odəmon tərəfo ziyarət hələki ğədəğəne.

Operativə Ğərarqoh əhali dəvət kardəşe ki, de COVİD-19 virusi mubarizədə ıştə ehtiyati çe dast nıdon, bə tibbi-profilaktik və şəxsi qiqiyena ğaydəon əməl bıkardon.

 

təğ

komment