may 18, 2020 12:40 Asia/Tehran

Mısılmonon İbemonə Hərəkati sədri muavin Abbas Huseyn ki, çe Nardarani faciə nəticədə bə dırozmuddətinə zindonə cəzo məhkum bıə, 8 ruje ki, ənəhardə aksiya dəvunidə.

Bı səbəbən zindonxonə rəhbəriyyəti əv bə karser dənoəşe. Huseyni nezə əvlodon bə Turan İnformasiya Aqentiyyəti xəbə doəşone ki, çey vırə qətə zindonxonə məhbuson arədə korona noxəşi heste. 30 nəfər bı mərəzi mubtəlo bıə. Bo məhbuson çe kəyku xorək varde ğədəğəne, əmo bə koloniya mağazaon ərzağ vardedən. Əyo ğıyməton anədə bohoe ki, xeyli odəmon əvoni hırie ro imkan nişone. Zindonədə doə xorəkon keyfiyyət anədə sarue ki, çəvonku normal ğidanin bıe mumkun ni. Huseynən zindonxonədə bə jıqo mevcudə vəziyyəti etiraz kardedə.  

Abbas Huseyn Nardaran hadisonədə təsadufən səlomət mande. Polison əvşon anədə kuə bıe ki, mardə zənnşon kardəbe və bə  mardəkəson restə dəğandəşonbe. Peşo yəğin ki, de xıdo hevli-ğıvvəti çey jimon bey oqarde. Huseyn zindonədən daima bə işqəncəon məruz mandedə, hətto əvşon 42 dərəcə qamədə  bə çarmex kəşəşone, əmo muasirə devri yəzidi əvlodon çey iradə sındınie, ey çe əğidəku qordınie zınedənin. Huğuğə mudafiəkar Oqtay Quləliyev Az.R zindononədə bə məhbuson doə işqəncəon bə dınyo cəmiyyəti nəzə rosnidəbe. Boku hokuməti beyən sui-ğəsd təşkil kardışe, ısət Quləliyev Turkiyədə mualicə bedə, səhhətış qonə vəziyyətədəy. Haliyədə Respublika zindonxonəonədə məhbuson vəziyyəti monitorinq kardə hiç qıley təşkilat ni. Zindoni məmuron bə har məhbusi har çurə divon qəte ro imkanşon heste.

Penitensiarə Xidməti de mətbuati əlağə şebə sədr Mehman Sadıqovi Abbas Huseyni ənəhardə aksiya dəvunie barədə votəşe ki, penitensiarə muəssisəonədə hiç kəs jıqo aksiya dəvunidəni. Ey cəzokəşə muəssisə dukononədə ərzaği boho həvate faktən təkzib kardəşe. 

 

təğ

komment