may 18, 2020 23:36 Asia/Tehran
  • Ğuds və Ğərəboğ har 2 islamiyə ərazin və bəpe ozod bıbun.

Fələstin islamiyə hərəkati nımoyəndə Naser Əbuşərif bə Fələstin və Azərbaycan Respublika milləton yandeku himayədorəti təkidış karde və votışe: ısət ki şımə çı Fələstin millətiku himayədorəti kadron əme həm şımə peştədəmon.

Bə Ğəfğaz sayti raporti əsos Naser Əboşərif Fələstin milləti mubarizəonku Azəri dindaron və Ruhanion himoyəon bə təğdiri loyiğ zınəş ba və təkidış karde: Ğuds çı mısılmonon və islam dınyo i minə ğeblə bə siyasəti mərkəz əvəz be jıqo ki hac Ğasım har vırədə çəy hədəf Ğuds ozodəti be əmə həm bəbe ım hədəfi əməli kəmon.

Fələstin islamiyə hərəkati nımoyəndə votışe: İmom Xomeyni tərəfo Ğudsi bənə beynəl xalğ ruji elan karde qıləy rəmza əmmo ım mubarizə bəpe həmonə rujədə məhdud nıbu və mısılmonon bəpe ım roədə fəaliyəti bənə vacibə ko hisob kon.

Əv həminə siyasətədə bə sionist rejimiku Yəhodion himoyə işorəş karde və votıeş: Ğudsi bənə Yəhodiyə vırə elan karde vədə mısılmonon bəpe ım islamiyə muğəddəsə vırə oqəton.

Naser Əbo Şərif təkidış karde ki Ğərəboğ ğeyri mısılmonon tərəfo işğal bıə və əme ım işğali vədə Azərbaycan Respublika mısılmonə millətiku himoyədorəti kardedəmon.

Fələstin islamiyə hərəkati nımoyəndə çı islam dınyo həmmə problemon əsliyə amili sionist rejim və Amerkə elanış karde.

təğ

komment