may 21, 2020 11:16 Asia/Tehran
  • Ermənistan və Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon həmzəman hərbiyə təlim dəvonedən.

Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə,Azərbaycan Respublika hərbiyə ğıvvon təlim devrə bino be 1 ruj bəpeştə Ermənistanı məmləkəti silahinə ğıvvon rəket təlim dəvoneku xəbəş do.

Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə,Azərbaycan Respublika hərbiyə ğıvvon təlim devrə bino be 1 ruj bəpeştə Ermənistanı məmləkəti silahinə ğıvvon rəket təlim dəvoneku xəbəş do.

Bə erməniyə rədyo elanon əsosi Ermənistanı mudafiyə vəzorətxonə zinə qıləy bəyonotdə elanış ka çı rəketinə təlim devrə dəvone hədəf ki pəynə təşkil bə fərmondəon və hərbiçion zumand karde,silahinə ğıvvon əməliyə məhorəti ve karde və meydonədə əvoni perosneye.

Im hərbiyə təlim 3 rujəy və 1 ruj Azərbaycan Respublika silahinə ğıvvon yolə təlimi bino be bəpeştə təşkil bə.

 

təğ

komment