may 22, 2020 10:27 Asia/Tehran
  • De koronavirus mubarizə bardeyu İron bə Boku ıştə təcrubə ovıştıneyu hozzıy.

İron İslam Respublika prezdenti 1 minnə muavin,şe ome karde həxədə məhdodiyəton kənoədə,İronıjə şəhrvandon oqardeyu doə icazə xoto Azərbaycan Respublika devlətiku təşəkkurış karde və votışe:Tehron hozzıy de koronavirus mubarizə bardeyu ıştə təcrobon Boku extiyorədə ğəror bıdə.

İron İslam Respublika prezdenti 1 minnə muavin,şe ome karde həxədə məhdodiyəton kənoədə,İronıjə şəhrvandon oqardeyu doə icazə xoto Azərbaycan Respublika devlətiku təşəkkurış karde və votışe:Tehron hozzıy de koronavirus mubarizə bardeyu ıştə təcrobon Boku extiyorədə ğəror bıdə.

İron İslam Respublika prezdenti 1 minnə muavin Eshağ Cəhanqiri zinə əsrə vaxti de Azərbaycan Respublika 1 minnə vəzir Əli Əsədovi telefoniyə votımonədə na bə nav rujə idi təbrik voteədə ommidvarətiş karde korona noxəşəti xoto niqəranətion həl beədə 2 qılə məmləkəti rabitə nakonəsə ve inkişaf bıkə.

Cəhanqiri de koronavirus mubarizə barde roədə Azərbaycan Respublika devləti bə İroni devlət koməkonku təşəkkurış karde və votışe:2 qılə məmləkəti səhiyə vəziron karde bəznen de koronavirus mubarizə bardeyu İ yandı təcrubəonku bəhrə bardeyu həmkarəti dəvonon.

İron İslam Respublika prezdenti 1 minnə muavini votışe%2 qılə məmləkəti miyonədə zəmini və dıyo nəğliyat iyən tranzit cəriyanış hest bı və Azərbaycan Respublika devləti mısbətə niyyətonku təşəkkurış karde.

Azərbaycan Respublika 1 minnə vəzir həm ım telefoniyə votımonədə de rujə idi mınosibəti bə İroni devlət və millət təbrikış vote və İron İslam Respublika prezdenti 1 minnə muavini doə məsləhətış de koronavirus mubarizəbardeyu İ yandı təcrobəonku bəhrə bardeyu çok və mısbətış zınə.

Əli Əsədov dəvomədə enrji baxşədə Tehron və Boku həmkarətion inkişafış çok zınə və votışe:2 qılə məmləkət bəpe cəhd bıkən ım rabitə səth nakonəsə ve inkişaf bıkə.

 

təğ

komment