may 23, 2020 22:56 Asia/Tehran
  • Imsornə sori Ğuds beynəl xalğ rujədə həm Azərbaycan Respublika repressivə hərəkəton ijən muşahid be.

Ğuds beynəl xalğə rujədə Azərbaycan Respublika rujədor dindaron anti sionist qırdbemon de Azəri polis ğıvvon repressivə hərəkəton dim bə dim bıə.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos ım dastə dindaron Bokuədə sionist rejimi səfarətxonə vədə iyən Ğuds beynəl xalğə ruji xoto cəm bey ğəsdışon be ki çəvon ım qırd bemon de polis və əmniyyəti ğıvvon repressiv və şiddətinə muğabilə dim bə dim be.

Xəbə ome ki etırazəkəyon vey ni dəstqir bıən.

Dəvardə soronədə həm həmişə Ğuds beynəl xalğə ruji mərasimon dəvoniyəro Azərbaycan Respublika dindaron jıqo de əmniyyəti ğıvvon repressiv siyasəti dim bə dim bıdə nin.

Əlbətə ımsor Azərbaycan Respublika dindaron, sosiyal şəbəkəonədə Ğuds beynəl xalğə ruji barədə vey fəaliyəton əncom doeşone.

təğ

komment