avq 11, 2020 11:40 Asia/Tehran
  • İron və Azərbaycan Respublika ko və sosyal mudafiə vəziron 2 tərəfə həmkoətion inkişaf doeyu muzakirəşon dəvoni.

İron və Azərbaycan Respublika ko və sosyal mudafiyə vəziron 2 qılə məmləkəti həmkoətion inkişaf doe roon həxədə muzakirəşon dəvoni.

İron və Azərbaycan Respublika ko və susyal mudafiyə vəziron 2 qılə məmləkəti həmkoətion inkişaf doe roon həxədə muzakirəşon dəvoni.

Bə İRNA zinə xəbon əsosi İroni təavon,ko və susyal mudafiyə vəzir Muhəmməd Şəriətmədari de vidio konfrans roy de Azərbaycan Respublika ko və susyal mudafiə vəziri Sahil Babayev votımonış təşkil do və elanış karde 2 qılə məmləkəti həmkoətion inkişaf doe ro iyən çəy plan hozzı bə və əlavəş karde Tehron hozzıy mıxtəlif səviyədə,mıştərəkə həmkoətionədə muzakiron və votımonon dəvom bıdən.

Şəriətmədari,korona xoto məhdodiyəton şərayetdə İron və Azərbaycan Respublika sərhəddon oj mandeş 2 qılə məmləkəti dustiyəti oşkoə nışonəş zınə və votışe: Tehron və Boku ım şərayetəndə həm ıştə sərhəddonışon zəmini,osınə ro və dıyo nəğliyati vədə ojışon haştə ki 2  tərəfə həmkoətion dəvom doeyu siyasiyə iradə çokə nışonəonku hikayət kardə.

İroni təavon,ko və susyal mudafiə vəzir eyne holədə, mıtəxəssisə kadron ovıştıneyu bə Tehroni hozzı mande işarəş karde və votışe:iron intizarış heste koəkə kadron vığandeyu 2 qılə məmləkəton həmkoətion bə nəticə rosneyu koəzınon muzakiron Azərbaycan Respublika planədə ğəror bıqəto.

Sahil Babayev həm votışe: Tehron və Boku rabitə mıştərəkə sərmayə noe və istihsalədə inkişafış kardə və əlavəş karde Azərbaycan Respublika və İron,mıştərəkə sərhəddonku əlavə tarixi və musiği cəhətonədə həm veyə iştırakışon heste.

Azərbaycan Respublika ko və susyal mudafiə vəzir eyne holədə koronavirusı pandemiya devranədə kəsb-ko iyən ko soybon de koəkan mınosibəton həxədə İroni təcrubəonku istifadə kardeyu Boku hozzı mandeku həm işarəş karde.

 

komment