avq 12, 2020 12:24 Asia/Tehran
  • Tırkiyə bə Ermənistoni rəsmi şəxson tojə sehbəton nışo doə reaksiya.

Sevr muğavilə imzo bey 100-ə sorəqardışədə Tırkiyə bə Ermənistoni rəsmi şəxson tojə sohbəton reaksiya nışoş do, həminə muğavilə nəticədə Osmani imperia bə çand qılə kişvər təğsim bıə.

Bə Tərkiyə TRT internet sayti raporti əsos, Tırkiyə xarıci vəzorətxonə zinə de bəyoniyə vositə təkidış karde: Erməniston ki vey faxte ğeyre ğanuni çə Azərbaycon Respublika zənmini işğalış kardə məntəğədə sulh iyən stabileti vədə əsli maneye.

Tırkiyə xarıci vəzorətxonə ıştə bəyoniyə dəvomədə təkidış karde: Sevr nomo muğavilə həmonə planon nişonəy ki çəy hədəf bə milli hakimiyyət iyən mıstəğilləti orəx doe həçenin çəmə vətəni işğal iyən məhv kardeye, həmonə plan ki i minnə yolə muharibə bə peşt ım kişvəri çand poə karde bois bıə.

Tırkiyə xarıci vəzorətxonə bəyonış karde ki Erməniston bəpe ıştə hucum siyasəti əvəzi de əğl-mənteği rəftor kə.

Bəyoniyə oxoədə əlovə bıə ki 100 sor bənav Sevr nomo muğavilə barədə ijən sohbət karde, qıləy dıvləti tərəfo hədərə koe ki hiç foydəş ni.

təğ

komment