avq 13, 2020 09:51 Asia/Tehran
  • Tırkiyə: Minsk qrup Ğərəboği behroni həl kardeyku ocize.

Tırkiyə xarıci vəzir votışe: Minsk qrupi yolon Ğərəboği munağişə həl kardeyro cəhd kardedə nin.

Bə Həğayeğe Ğəfğaz sayti zinə ruji nıvıştəyon əsos, Tırkiyə xarıci vəzir Movlod Çavoş Oğlo de Azərbaycan Respublika tojə xarıci vəzir Ceyhun Bayramov mulağat karde cərəyonədə votışe: Avropa həmkari iyən əmniyət təşkilati Minsk nomo qrupi Amerkə, Rusiyə iyən Fransəvıjə rəison ki məsələn Ğərəboği behroni həl kardeyro vositəçiyəti rolışone əmələn ım mınoğişə həlliro cəhd kardedə nin.

Tırkiyə xarıci vəzir ijən Tovuz məntəğədə bıə tojə daveon bino bey taxsikor və məsuli Ermənistoni artileria həmləon bə hisobış varde iyən təkid kardışe ki Azərbaycan Respublika coili ni və Tırkiyə çəy kənoədə bəmande.

Im videmonədə Azərbaycan Respublika tojə xarıci vəzir Ceyhun Bayramov həm votışe: Ğərəboği məsələ həl kardeyro şivəom mıəyyən iyən təsdiğ bıə iyən çəy barədə Azərbaycan Respublika nəzəon əvəz kardənin ni.

Jığonə ittihamon qıle holədəy ki Ermənistan həm çimi bənav Tırkiyəş mıttəhəm kardə be ki hərbi daveon iyən canqiro Azərbaycan Respublika təhrik kardedə.

təğ

komment