avq 14, 2020 12:02 Asia/Tehran
  • Hoci İlham Əliyev bəpe ozod bıbu.

Cumə nomo dini cəmiyəti yol Azəri yolə dindor iyən məşhur ruhani Hoci İlham Əliyevi ozodəti tələbış karde.

Bə Aran sayti raporti əsos, Hoci İlğar İbrahim Oğlo, de Azərbaycan Respublika İslam partiya lideri canişini moəku bıə ruji mınosibəti votışe: Hoci İlham Əliyev vey şərofətin, alim, xıdotərs iyən abru-həyoş bıə ruhanion koe.

Əv əlovəş karde, Hoci İlham Əliyev həğiğətən vətəni erjinə herdən iyən əxloği yolə ustude və əmə xıdovəndiku pidəmone ki rə çı Azərbaycan Respublika İslam partiya lideri canişini ozodəti muğədəmə hozzo ko.

Azərbaycan Respublika İslam partiya lideri canişin Hoci İlham Əliyev dəvardə Fevralə manqi 29 de pesoxtə bıə ittihamon dastqir iyən bo 4 manq həbs bıə əmo qıle holədə ki çəy həbsi mıddəti sə bey bəpeştə hələ həm ozod bə ni iyən behıkm ijən zindonədəy.

Boku bəzi mediaon Hoci İlham Əliyevi həbs hıkmi dıroz beyku qəp jedən əmmo çəy vəkil həminə xəbə rəddış kardə.

Hoci İlham Əliyev çı Azərbaycan Respublika İslam partiya lider canişini be ğanunə həbsi dəvom qıle holədəy ki partiya rəis Hoci Muhsin Səmədov həm Azərbaycan respulika xususi prezident Əliye və çəy ailə əxloği iyən karrupsiya fəsodiku tənğidon xoto zindonədəy.

 

təğ

komment