sen 20, 2020 11:09 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublikaədə şiəyon həbs karde dəvom kardedə.

Azərbaycan Respublikaədə əmniyəti məmuron bə məhərrəmə manqi əzodorəti mərosimon dəvoniyey xoto şiəyonku qıləy fəal şəxsiyəti həbs kardeşone.

Bə Ğəfğaz həğiğəton nomo sayti raporti əsos, Azərbaycan Respublikaədə fəal şiəyonku Behruz Ğuliyev, cumə sıb ıştə mağaza və iyən ım kişvəri əmniyəti ğıvvon tərəfo dastqir iyən zindoni kardışone.

Bə Behruz Ğuliyevi nezon votəyon əsos, əv məhərrəmə manq xususi Aşura rujədə əzodorəti mərosimon bənə məzhəbi fəaliyəti dəvoniyəş be iyən ğeyri ğanuni koon əncom doəş ni.

Azərbaycan Respublika kişvəri məsəlmonə cəmiyətiku 85 faiz şiəyonin əmo hukumət sionist rejimi nufuzi jintonədə daimən anti şiə hərəkəton bənav bardedə ki çəy oxono nımunə ımsornə məhərrəmə manqədə muşahidə bıə.

Boku polis ımsor və de Koronavirusi pandemiya bəhonə bə dindaron notaş doə be ki kişvərədə Muhərrəmə manqi əzodorəti mərasimon bərpo nıkon.

Boku dıvlət hətto umum iştimaeiyyəti fikon xərob kardeyro kişvəri mediaonədə jığonə pesoxtə bıə iddioş pevelo karde ki İronədə ımsornə məhərrəmə manqi əzodorəti mərosimon dəvoniye ğədəğənin və hol ım ki İroni millət ımsor de səhiyyəvi prinsipon rioyəti İmom Huseyn(ə) və çəy bəfodorə əshobi əzo mərasimon de veyə hərorəti bərpo kardışone.

təğ

komment