sen 21, 2020 13:46 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika silohinə ğıvvon komilə surətədə hozzı vəziyyətədən.

Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir,Ermənistanı hərbiçion bəzi hərəkətonku məlumat bə dast varde bəpeştə,bə ım məmləkəti silahinə ğıvvon komilə surətədə hozzı mande əmrış doə.

Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir,Ermənistanı  hərbiçion bəzi hərəkətonku məlumat bə dast varde bəpeştə,bə ım məmləkəti silahinə ğıvvon komilə surətədə hozzı mande əmrış doə.

Bə Ğəfğazı Həğiğəton nomo bə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Azərbaycan Respublika mudafiə vəzir qeneral Zakir Həsənov de ım məmləkəti silahinə ğıvvon fərmondəon qıləy məsləhətinə iclosədə votışe: bə dast vardə məlumaton istinad karde əsosi və Ermənistanı ğıvvon bəsic karde bərnamə diğğət doeədə iyən məntəğədə xariciyə ğıvvon cəlb karde bimiku hikayətış heste ki deşmen bəzi hərəkəton ğəsdış heste.

 

 

təğ

komment