sen 23, 2020 12:05 Asia/Tehran
  • Bə Boku təhdidon Ermənistoni nışo doə reaksiaon.

Ermənistoni reqional iyən infrastruktur koon mudiriyət karde vəzir bə ım kişvəri Metsamur nomo ətom stansiya həmlə kardey barədə Azərbaycan Respublika təhdidonış anti bəşəriyət cinoyəti nımunə bə hisobış varde.

Bə Erməni Rədio raporti əsos, Ermənistoni reqional iyən infrastruktur koon mudiriyət karde vəzir Soren Papikiyan bə Ermənistoni Metsamur nomo ətom stansiya həmlə karde xoto Boku rəsmi şəxson təhdidi barədə votışe: ım təhdid ya xot ehtimoliyə həmlə anti inson cinoyəti nımonəy və Erməniston jığonə təhdidon vəy qəteyro bəştə səy-cəhdon dəvom dodə.

Tojədən xəbə omə ki pəynə ruj Tovuz məntəğədə Erməniston iyən Azərbaycan Respublika miyono daveon nəticədə 1 nəfər çı Azəri hərbion kıştə bəy, ım dıvrə daveon ki Tovuz məntəğədə bino be çandə tələfoton bə har 2 tərəfi varidış karde.

Ğərəboği davoon 1988 nə-soriku bino be və 1992-nə sorədə de otəş bast zahirən sıə be.

Im canqi nəticədə Ermaniston çı Azərbaycan Respublika Ğərəboğ bandiyə məntəğə iyən 7 qılə çı hamsuyə şəhrestanon işğalış karde.

təğ

komment