sen 24, 2020 11:37 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika ərtışi tojə hərbi manevr.

Boku iyən İrəvani miyono behroninə vəziyəti qıvonin bey həmzəman Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzarətxonə ijən coqılə taktiki hərbi manevri dəvoniyeyku xəbəş do.

Bə İrib raporti əsos iyən de Azərbaycan Respublika mudafiyə vəzarətxonə bəyoniyə həmohənq, ım manevr de artileriya ğıvvon və rəket ğabeliyyəti zumandəti iyən bə çimi bənav kəşə bıə qıləy plani əsos əncom bıə.

Im hərbi manevr qıləy şərayetədə dovoniyə bıə ki Tojədən Tovuz məntəğədə Erməniston iyən Azərbaycan Respublika miyono daveon nəticədə 1 nəfər çı Azəri hərbion kıştə bəy.

Tovuz məntəğədə bino bıə daveon tosə bə ısət çandə tələfoton bə har 2 tərəfi varidış karde.

Ğərəboği davoon 1988 nə-soriku bino be və 1992-nə sorədə de otəş bast zahirən sıə be.

Im canqi nəticədə Ermaniston çı Azərbaycan Respublika Ğərəboğ bandiyə məntəğə iyən 7 qılə çı hamsuyə şəhrestanon işğalış karde.

təğ

komment