sen 25, 2020 11:19 Asia/Tehran
  • De Amerkə steratejik əloğəon hevuj kardeyro Ermənistoni cəhdon.

Ermənistoni dıvlət elanış karde ki muxtəlif roon vositə de Amerkə steratejik əloğəon zumand karde pidəşe.

Bə Erməni Rədio raporti əsos, İrəvani dıvlət tojə muğaviləon vositə iyən steratejik həmkarion çərçivədə pidəşe de Amerkə ıştə əloğəon miğdor iyən səthi ziyod ko.

Jığo votey bıdə ki həminə tojə ifşo bıə muğaviləonədə bə həmkarion nığələti, mudafiyə iyən əmniyəti rabitəon hevuj karde zəruriyyati təkid bıə.

Erməniston və Amerkə miyono steratejik həmkarion çərçivədə bıə votımonon i minnə mərhələ 2019 sori Mayədə bərpo bıə be ki 2 tərəf bə mıştərək nəzəron əsos ko karde iyən 2 tərəfi həmkarion zəminə hozzıbey təkid kardışone.

Dəvardə sor həm Vaşinqton çı İrəvani tojə dıvləti islahatonku himoyədorəti kardero de Erməniston maliyə koməkon 40 faiz ziyod karde  60 milyon dollar bə Paşiniyani dıvlət komək kardeyku xəbəş do.

təğ

komment