sen 26, 2020 11:48 Asia/Tehran
  • İron iyən Nəxçivan muxtar respublika miyono əloğəon bə inkişofi tərəfe.

Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir iyan Bokuədə bıə Nəxçivan muxtar respublika daim nəmayəndəti şobə rəis 2 tərəfi əloğəon barədə muzakirə və sohbət kardışone.

Bə İrna cumə ruji raporti əsos, Azərbaycan Respublikaədə bıə İroni səfir Seyd Əbbas Musəvi iyan Bokuədə bıə Nəxçivan muxtar respublika daim nəmayəndəti şobə rəis Bəxtiyar Əskərof bə həmmə sahəonədə bıə 2 tərəfi həmkarion inkişofi təkid kardışone.

Musəvi həminə vindımonədə bə İroni sərhəd ostanon iyən Nəxçivan muxtar respublika miyono bıə çokə əloğəon işarəş karde və votışe: İronədə ım iradə heste ki de Nəxçivan muxtar respublika ıçtə rabitə və həmkarion hevuj ko.

Bokuədə bıə Nəxçivan muxtar respublika daim nəmayəndəti şobə rəis Bəxtiyar Əskərof həm ım vindımonədə votışe: dini və mədəni mıştərək noğtəon İron iyən Azərbaycan Respublika kişvəron məsələon bə yande anqı jey bois bıə.

təğ

komment