sen 27, 2020 11:32 Asia/Tehran
  • Tırkiyə 300 qıələ hərbiş bə Azərbaycan Respublika vığande.

Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni sərhədədə şiddətinə daveon çı Tırkiyə 300 qıələ hərbion bə Azərbaycan Respublika vığandey bois be.

Bə Aran niyuz sayti raporti əsos, iyən insonə həxon diyə əkə şobə nəğliku Tırkiyə muxtəlif qruponku bıə 300 nəfəriku vey bəştə vabəstə bıə canqəkəş bə Azərbaycan Respublika ovoştoniyəşe.

Bə həminə raporti əsos, bə ım hərbion jığo votəşone ki çəvon hərbi xidmət iyən Ermənion vədə Azərbaycan Respublika sərhəddiku muhafizə karde əvəzi bəvon 1500 tosə 2000 dollar pul doe bəbe.

Tojədən iyən Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni sərhədonədə şiddətinə daveon nəticədə i nəfər çı Azəri əsqəron kıştey bəpeşt tırkiyə mudafiyə vəzarətxonə bə Erməni rəsmi şəxson notaş do iyən çəvonku tələbış karde ki de otəşi hənək nıko.

Tırkiyə bənə Azərbaycan Respublika nezə mıttəfiğ çimi bənav Suriyədə bıə ıştə muzduronış bə Terablosədə milli ibemon dıvləti komək karde xoto bə Liviya vığandəş be, əvon de Liviya milli ərtışi canq kardedən.

təğ

komment