okt 23, 2020 11:00 Asia/Tehran
  • Qeneral Heydəri bə İroni şimol ğərb sərhəddon osəş ğande.

İron ərtış ğıvvon fərmondə İroni şimol ğərb iyən Ğərəboği mınoğişə məntəğə ətrofədə bıə İroni sərhəddonku diyəş karde.

Bə İrna raporti əsos, qeneral Kiyumərs Heydəri zinə ıştə bə sərhəddi osə ğande səfəri cərəyonədə ki İroni Şərği Azərbaycan ostanədə bıə hərbi vəziyətiku oğo bey xoto əncom bıə Ğərğboği canqi barədə oxonə şərayetiku xəbədo be.

Im diyə karde cərəyonədə qeneral Heydəri, Culfa və Xodafərin şəhron fərmondoron, Mərənd şəhri 321 nomo məxsus ləşkəri fərmondə, iyən Culfa sərhəd ğıvvon fərmondə həm bə ico bin.

Culfa sərhəd ğıvvon fərmondə çı Ğərəboği canqi oxonə vəziyət, dave nəticədə bə İroni sərhəd məntəğəon qıniyə rəket vırəon həmçenin məntəğə iyən Şərği Azərbaycan ostani sərhəddonku oxonə şərayeti barədə raportış do.

Ğərəboği mınoğişə cərəyanədə bıə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono canqi dəvomi nəticədə çandə rəketon bə İroni sərhədd məntəğəon qıniye İroni ciddi nota və niqəronəti bois bıə.

Ğərəboği barədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə.

təğ

komment