okt 24, 2020 14:15 Asia/Tehran
  • İroni silohinə ğıvvon aliyə sıxanəvot bə Erməniston və Azərbaycan respublika notaş do.

İroni silohinə ğıvvon aliyə sıxanəvot təkidış karde, Tehron ıştə sərhəddonədə bıə harcurnə təhdid ya xot səhvə hərəkəton tov nibəvarde iyən bə harcurnə təcavuzi de şiddəti reaksiya nışo bədoy.

Bə İrna raporti əsos, qeneral Əbulfəzl Şekarçi votışe: Ğərəboğədə daveon iyən bə həmsoyəti prinsipon əsos sərhəddədə canqi jintonədə bıə beynəl-xalğ ğanuni rioyət nıkarde dave tərəfo bə İroni zəmin çandə rəket qıniye bois bıə.

İroni silohinə ğıvvon aliyə sıxanəvot əlovəş karde, İroni millət və İroni sərhəddon əmniyət çəmə sıə xətte və ım məsələ barədə bə har 2 qılə kişvər nəta bədamon ki xarıcion iyən dışmenon xəbisə şəytonə hərəkəton barədə nota bıbun və ıştə miyono bıə ixtilafon de sulhinə roon həl kon və dıştə bediğğətə hərbi əməliyoton vositə İroni sərhəddi no əmn nıkon yaxot İroni milləti əmniyət iyən stabileti vədə behron icod kardeyku imtino kon.

qeneral Əbulfəzl Şekarçi təsdiğış karde: hamsoyəti həx iyən Azərbaycan Respublika və Ermənistoni vədə İroni səbriku bəpe soe istifodə nıbu, boçi ki bə İroni sıə xətton ihonət karde ya bəy varid bey peşmonəkə nəticəon bois bəbe.

Ğərəboği mınoğişə cərəyanədə bıə Azərbaycan Respublika iyən Ermənistoni miyono canqi dəvomi nəticədə çandə rəketon bə İroni sərhədd məntəğəon qıniye İroni ciddi nota və reaksiyaon bois bıə.

Ğərəboği barədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə.

 

təğ

komment