okt 25, 2020 11:20 Asia/Tehran
  • Bə ləbbəyk ya Huseyn(ə) şuaron vanq kardey xoto 10 ruj həbs!

Boku dıvləti əmniyəti ğıvvon bə Masalli şəhri Ərkivon diədə bıə Ğərəboği canqi qıləy şəhidon təşi mərosim həmlə kardeşone iyən 2 nəfər çı ləbbəyk ya Huseyn(ə) şuari vanq karde kəson qətışone.

Bə Maide.az sayti nəğliku Tolışi Rədio raporti əsos, ım 2 nəfər şəhid Famil Əlizodə bədəni təşi mərosimədə ləbbeyk ya Huseyn(ə) iyən Huseyn(ə)-Huseyn(ə) çəmə şuare, şəhodət çəmə iftixore şuaron vanq doe holədə bin ki de əmniyəti ğıvvon repressivə hərəkəton iyən əvoni dəsqir karde dim bə dim be.

Bə oxonə xəbəron əsos, həbs bıə kəsonku i nəfər ozod be əmmo Masali şəhri Ğızıləvo di tolışə əktivə dindor iyən sosyal şəbəkəonədə bıə fəal şəxs Məhmudəğə Ağayev bə 10 ruj həbs məhkum bıə.

Biləsəvor iyən lankoniku rəsə xəbon həm Ğərəboği şəhidon təşi mərosimonədə ciddi məhdudiyətonku hikayət kardedə, xususi cəmaət İmom Husey(ə)-i ğiyami barədə şuaron vanq karde həxışon ni.

Muğavimət cəhbədə fəalə şiə qurupon nəzəku, Boku hukumət pidəşe de ım siyosəti, Ğərəboği canqədə şiəyon iştiraki kam nışo bıdə iyən co tərəf subut kardedə ki sionist rejim iyən Tırkiyə çandə Azərbaycan Respublikaədə Huseynçion bə zumandəti rəseyku norohətin.

Ğərəboği barədə Azərbaycon Respublika iyən Ermənistoni miyono tojə dıvrə daveon Sentiyabrə manqi 27 ku bino bıə.

təğ

komment